• spracovanie kompletnej účtovnej agendy v sústave Podvojného účtovníctva
  • pravidelné, na mesačnej báze, zasielané Výsledky hospodárenie ako aj predbežnú kalkuláciu dane z príjmu
  • periodické, na mesačnej báze postavené, stavy saldokonta odberateľských aj dodávateľských faktúr, ako aj ďalších pohľadávok a záväzkov